Date: Aug 2017
Course: Mandala Methodology 20-hrs
Location: Monterrey
Name: Sara Perez Guzman