Date: Jul 2018
Course: Yin & the Elements 30-hrs
Location: London
Name: Wai-Yin Wan