Date: Feb 2015
Course: 200-hrs Yin Yang
Location: Bali
Name: Daniel Ritter